Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling  9. februar 2022

Formanden bød velkommen og godt nytår. 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Som dirigent blev valgt Grethe S. Larsen. Stemmetællerne blev først vagt såfremt der blev brug for det.

2. Formanden aflægger beretning
2 år er gået siden jeg stod her sidst.

Januar 2020 afholdt vi generalforsamling her var 65 medlemmer mødt op, efter generalforsamlingen blev der serveret hamburgryg med kartoffelsalat og grøn salat.
Februar– d 17. febr. 2020  havde vi besøg af Anders Munch og hans guitar, han gav et bredt og alsidigt program hvor han spillede og fortolkede Kim Larsen også her var et godt fremmøde.

Ja så gik alt desværre i stå vi mødtes først

November 2021 Der var inviteret til genåbningskomsammen efter den lange coronaferie. Der blev serveret en dejlig platte og kaffe + kage, det var dejligt at se 70 medlemmer.

Her havde bestyrelsen lavet et lille spørgeskema. Vi fik 42 tilbagemeldinger, spørgsmålene lød: Er der for mange foredrag? 41 nej 1 ja – Er der for meget musik/sang 40 nej 2 ja
Skal der være flere arrangementer ud af huset 18 nej- 20 ja – 4 ved ikke
Forslag til arrangementer der var 7 forslag
December 2021
47 personer mødt op til årets julehygge, hvor stemningen var god. Der var julemusik v/Emma, der blev serveret gløgg og æbleskiver og vi spillede et enkelt spil banko

Fremtid: I maj måned vil der blive arrangeret en bustur til Frihedsmuseet i Kbh. Vi ser
frem til bedre tider uden for mange restriktioner og vil lave et program for efteråret 2022.
Til slut tak til alle som er mødte op. En stor tak til min bestyrelsen for samarbejdet.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Det fremlagte regnskab blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Fastsættelse af kontingent 2023
Uændret

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

     På valg: Lis Jacobsen – modtog genvalg (for 2 år)
                   Grethe Kaczmarek – modtog genvalg (for 2 år)
                   Ulla Malm – modtog genvalg (for 2 år)
                   Grete Sørensen – modtog genvalg (for 1 år)
                   Judy Jensen – modtog genvalg (for 1 år)
                   Jytte Lindstrøm – modtager ikke genvalg - Her blev valgt Susanne S. Hansen
                    Valg af 2 suppleanter: Inga Martinsen og Karina Hougaard blev valgt

7. Valg af revisor:
                    Valg af revisor: Ellen Jepsen
                    Valg af revisorsuppleant: Britt Rasch

8. Evt.    Formanden takke kassereren gennem 19 for hendes arbejde.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen ophævet.