Ledøje-Smørum Husholdningsforening

 • 1. Foreningens navn er Ledøje-Smørum Husholdningsforening. 
 • 2.  Foreningens formål er alsidig oplysning til gavn for hjem og samfund. 
 • 3. Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i foreningsarbejde.
  Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden 1. oktober og regnes fra førstkommende 1. januar.
 • 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt på en generalforsamling.
  Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 8 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
  Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og genvalg kan finde sted.
  Bestyrelsen afgår henholdsvis 3 i lige år og 4 medlemmer i ulige år.
  Stk. 4. På generalforsamlingen vælges hvert år 1 bestyrelses-suppleant. Valget gælder for 2 år, således at der altid er 2 bestyrelsesuppleanter. Genvalg kan finde sted.
  Stk. 5. Endvidere vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant ligeledes for 2 år, således at 1 revisor afgår det ene år og 1 revisor og revisorsuppleant afgår det andet år.
  Genvalg kan finde sted.
  Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne.
  Stk. 7. For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig må over halvdelen være til stede.
  Beslutninger tages ved simpelt flertal.
  Står stemmerne lige, udgør formanden eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.
  Stk. 8. Bestyrelsen føre protokol, udfærdiger referat over samtlige møder, forhandlinger m.v., og alle bestyrelsesmedlemmer skal gøres bekendt med indholdet inden 1 uge.
  Desuden udfærdiges en medlemsliste hvert år inden generalforsamling. 
 • 5. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 • 6. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance. 
 • 7. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, er altid beslutningsdygtig og afgør alle forslag/sager ved simpelt flertal, bortset fra §8 og §9.
  Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for perioden 2. januar – 28. februar og skriftlig indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
  Stk. 3. Dagsorden for generalforsamlingen: 
 1. Valg af dirigent og stemmetæller.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4.  Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent for næste år.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
 8. Eventuelt. 
  Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, når et flertal af bestyrelsen eller 25% af medlemmerne ønsker dette.
  Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftlig til et bestyrelsesmedlem senest 4 uger før general-forsamlingens afholdelse. Forslagene bekendtgøres for medlemmerne samtidig med indkaldelsen.
  Stk. 6. Skriftlig afstemning foretages såfremt bare et medlem ønsker det.. Ellers foregår det ved alm. Håndsoprækning.
  Stk. 7. Bestyrelsen føre forløb af generalforsamlingen til protokols, (udfærdiger referat), som underskrives af dirigent og formand. 
 • 8. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlinger og vedtages, når 2/3 af de afgivne stemmer fra de fremmødte går ind for forslaget. 
 • 9.  Stk. 1. Såfremt foreningen får mindre end 20 medlemmer, kan bestyrelsen fordre foreningen opløst på den ordinære generalforsamling. Her skal mindst 2/3 af medlemmerne være tilsted og mindst 2/3 af de afgivne stemmer gå ind for forslaget.
  Stk. 2. Såfremt dette ikke er muligt skal bestyrelsen inden 14 dage med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste punkt på dagsorden er foreningens opløsning.
  På denne ekstra ordinære generalforsamling afgøres foreningens opløsning ved simpelt flertal fra de fremmødte medlemmer.
  Stk. 3. Ved opløsning skal foreningens eventuelle overskydende midler komme foreningens medlemmer til god.

 

           Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5. februar 1996.